Stad Oostende

Onderhouden van groen - Perceel 2 voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemingen die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel hebben


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Oostende
Postadres :  Vindictivelaan 1 , BE - 8400   Oostende
Contactpersoon:   Mevrouw Anja Gregorius
Tel:   +32 59258370
E-mail:   overheidsopdrachten@oostende.be
Internetadres(sen):   www.oostende.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhouden van groen - Perceel 2 voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemingen die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel hebben  
Referentienummer:   130.D.090/1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  77310000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   Diverse locaties op het grondgebied van de stad Oostende
II.2.4. Beschrijving
De dienstverlening heeft tot doel de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar groen op het grondgebied van de Stad Oostende en zulks overeenkomstig de voorschriften van het standaardbestek 250 - Hoofdstuk XI - Groenaanleg en groenbeheer. De toegang tot huidig perceel wordt voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel hebben.   De diensten van perceel 2 omvatten in globo:    maaien van de gazons;    scheren van de hagen en de beplantingsmassieven;    het ruimen van zwerfvuil;    het onderhouden van paden;    onkruidbestrijding;    maaien van bermen.   Om de opdrachtdocumenten te kunnen downloaden wordt u gevraagd een e-mailadres op te geven. Op dit e-mailadres zal alle eventuele communicatie gevoerd worden tijdens de gunningsprocedure, zoals daar zijn de eventuele vragen en antwoorden, ontbrekende pagina's of documenten,. Het is in uw belang dat u de opdrachtdocumenten via de link vermeld in het publicatiebericht downloadt en een geldig e-mailadres opgeeft.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2018/S 064-142875

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Onderhouden van groen - Perceel 2 voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemingen die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel hebben

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   De Duinenwacht vzw
Postadres:   Vaartblekersstraat 15 ,BE -8400   Oostende
Tel:   +32 477302277
E-mail:   duinenwacht@werkhoek.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08