Gemeente Meeuwen-gruitrode

Ontwerp en restauratie Commanderij Gruitrode in het kader van het masterplan Gruitrode: aanstellen ontwerper


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Meeuwen-Gruitrode
Postadres :  Dorpsstraat 44 , BE - 3670   Meeuwen-Gruitrode
Contactpersoon:   De heer Patrick Geelen
Tel:   +32 11790170
E-mail:   patrick.geelen@meeuwen-gruitrode.be
Internetadres(sen):   www.meeuwen-gruitrode.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerp en restauratie Commanderij Gruitrode in het kader van het masterplan Gruitrode: aanstellen ontwerper  
Referentienummer:   2017/69
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71220000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE222
II.2.4. Beschrijving
Ontwerp en restauratie Commanderij Gruitrode in het kader van het masterplan Gruitrode: aanstellen ontwerper  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Plan van aanpak tot realisatie van deze opdracht  -  weging:   20
Kost:
*  Prijs (restauratie hoeve en kasteel)  -  weging:   68
*  Prijs (nieuwe zaal/uitbreiding hoeve)  -  weging:   8
*  Prijs (omgevingswerken in en rond kasteel en hoeve (buitenomgeving, binnenkoeren, slotgracht))  -  weging:   4


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 249-525411

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Ontwerp en restauratie Commanderij Gruitrode in het kader van het masterplan Gruitrode: aanstellen ontwerper

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-08-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Architectenbureau Michel Janssen bvba
Postadres:   18de Oogstwal 1 bus 5 ,BE -3700   Tongeren
Tel:   +32 12233708
Fax:   +32 12262751
E-mail:   info@micheljanssen.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08