De Vlaamse Waterweg Nv

Innovatie opdracht voor het ontwikkelen en plaatsen van vanginstallaties voor drijvend en zwevend vuil in de waterlopen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44 , BE - 3500   Hasselt
Contactpersoon:   Frederik Van Overloop
Tel:   +32 32246711
E-mail:   Zeescheldezeekanaal@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316437


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Innovatie opdracht voor het ontwikkelen en plaatsen van vanginstallaties voor drijvend en zwevend vuil in de waterlopen  
Referentienummer:   De Vlaamse Waterweg-AZZ-18-0033-F12_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  73000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
DVW organiseert reeds vele jaren het ruimen van drijvend vuil op de bevaarbare waterlopen om de schade door aanvaring bij de scheepvaart te beperken. Tot op heden werd hiervoor op de tijgebonden waterwegen een ponton met kraan (uitgerust met sorteergrijper) ingezet dat tegen de stroom in vaart. Het vuil dat dit ponton met kraan tegemoet stroomt, wordt opgevist en gedeponeerd in een container. Op de niet-tijgebonden waterwegen (bv. op Dender) vaart men met een sloep van op- naar afwaarts om afval te verzamelen of (bv. op de Dijle) grijpt men met een autolaadkraan het bijeengespoeld vuil op en deponeert men dit in een container.
Gelet op de verhoogde aandacht wereldwijd op het vlak van vervuiling van rivieren en oceanen en de moeilijke technische randvoorwaarden (zie technische bepalingen)wil DVW met dit bestek in een open geest private partijen de kans geven, onder wetenschappelijk toezicht van de Universiteit Antwerpen, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Waterbouwkundig Laboratorium, om vuilvanginstallaties te bouwen, aan te passen en gedurende een jaar uit te testen. Na afloop van dit proefproject zal DVW overwegen deze vuilvanginstallaties aan te kopen.
DVW wil via dit onderzoek private partijen de kans geven om enerzijds hun concepten op ware grootte uit te werken en in echte omstandigheden te testen, en anderzijds de efficiëntie van dergelijke vangsystemen te kunnen testen. Overheden weten immers nog niet wat ze moeten voorschrijven en kunnen verwachten van dergelijke toestellen. En private partijen hebben nog te weinig praktijkervaring om in te schatten onder welke omstandigheden hun concepten/toestellen realistisch en marktrijp zijn.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Als bijlage vind u het correcte document om het zip-bestand samen te stellen.