Partena Promeris Corporate Services Gie

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR OPLEIDINGEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Partena Promeris Corporate Services GIE
Postadres :  Gentstesteenweg 1434 , BE - 1082   Sint Agatha Berchem
Tel:   +32 25497815
E-mail:   florence.walravens@partenapromeris.be
Internetadres(sen):   http://xxx   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316134


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT VOOR OPLEIDINGEN  
Referentienummer:   Partena Promeris Corporate Services ESV-0906-18-007-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  80510000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft als voorwerp het organiseren/faciliteren/creëren van opleidingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De Aanbestedende Overheid heeft een kleine fout in de gunningscriterium prijs van perceel 1 gewijzigd. Prijs is beoordeeld op 35% (niet op 45%).