Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening Cvba (de Watergroep)

Raamovereenkomst telefooncentrale en contactcenter en administratieve, technische switchen en Wifi


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Postadres :  Vooruitgangstraat 189 , BE - 1030   Brussel
Tel:   +32 22389668
E-mail:   stefanie.brockmans@dewatergroep.be
Internetadres(sen):   www.dewatergroep.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315129


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst telefooncentrale en contactcenter en administratieve, technische switchen en Wifi  
Referentienummer:   VMW-20180032-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  32000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de vernieuwing van "telefooncentrale en contactcenter" en vernieuwing van "administratieve, technische switchen en Wifi".
Per perceel zal er een overeenkomst afgesloten worden met 1 deelnemer voor een periode van 4 jaar, met mogelijkheid tot 2x verlenging met eenzelfde periode van 2 jaar.
De voorwaarden van de opdrachten gebaseerd op de overeenkomst zullen volledig in het bestek worden vastgelegd, met uitzondering van de af te nemen hoeveelheden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het deel 'technische switchen' werd weggelaten. Met geel werd aangeduid wat werd aangepast.