De Vlaamse Waterweg Nv

Zeeschelde LO te Hamme - Aanleg GOG Wal Zwijn: fase 1 bis - Aanleg ringdijk Openbare procedure voor aanneming van werken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44 , BE - 3500   Hasselt
Contactpersoon:   Sander Belmans
E-mail:   sander.belmans@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314916


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Zeeschelde LO te Hamme - Aanleg GOG Wal Zwijn: fase 1 bis - Aanleg ringdijk Openbare procedure voor aanneming van werken  
Referentienummer:   De Vlaamse Waterweg-AZZ-18-0006-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45247230
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten op hoofdlijnen de bouw van een ringdijk. Hierbij moet enerzijds grond worden gebruikt uit de reeds aanwezige zandstock op het terrein, en anderzijds materiaal dat vrijkomt bij graafwerken in het kader van de ecologische inrichting op het terrein. De opdracht wordt in detail beschreven in de technische bepalingen en de samenvattende opmeting.
Deze opdracht betreft een opdracht in de volgende vaste en voorwaardelijke gedeelten:
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Als bijlage vind u het correcte document om het zip-bestand samen te stellen.