Partena Gezinszorg Vzw

Levering van maaltijden en algemene voeding voor kdv's


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Partena Gezinszorg VZW
Postadres :  Sluisweg 2 , BE - 9000   Gent
Tel:   +32 25497815
E-mail:   florence.walravens@partenapromeris.be
Internetadres(sen):   http://xxx   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314306


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
levering van maaltijden en algemene voeding voor kdv's  
Referentienummer:   Partena Promeris Corporate Services ESV-0909-18-020-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  55524000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is het leveren van bereide maaltijden en algemene voeding aan de kinderdagverblijven.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-09-14
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-09-18
Plaatselijke tijd:   14:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-09-14
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-09-18
Plaatselijke tijd:   14:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Gezien de uitzonderlijke sluiting van het platform op 14/09/2018, werden de volgende datums gewijzigd:
- uiterste datum en uur voor indiening van de offertes : 18/09/2018 om 14 uur (in de plaats van 14/09/2018 op 11 uur)
- Indiening van technische fiches : 25/09/2018 (in de plaats van 21/09/2018)