Gemeente Stabroek

VOSSENVELD : nieuwbouw sportcentrum


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Stabroek
Postadres :  Dorpsstraat 99 , BE - 2940   Stabroek
Contactpersoon:   De heer Luc De Boeck
Tel:   +32 32101141
Fax:   +32 35699397
E-mail:   luc.de.boeck@stabroek.be
Internetadres(sen):   www.stabroek.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VOSSENVELD : nieuwbouw sportcentrum  
Referentienummer:   PAT.18.01
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45212000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
header en footer aangepast / SAM (samenvattende meetstaat) werd voorzien van artikelnummers : https://cloud.3p.eu/Downloads/1/350/6O/2018