Stad Turnhout

Bouw en renovatie van nieuwe bibliotheek en stadsarchief


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Turnhout
Postadres :  Campus Blairon 200 , BE - 2300   Turnhout
Contactpersoon:   De heer Jan Claes
Tel:   +32 14443374
Fax:   +32 14439275
E-mail:   jan.claes@turnhout.be
Internetadres(sen):   www.turnhout.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouw en renovatie van nieuwe bibliotheek en stadsarchief  
Referentienummer:   2018442
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45212330
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   II.2.1
Perceel nr.:   2
In plaats van:
aanvullend
Te lezen:
Bijkomende info voor het lot elektriciteit van het dossier Stadsarchief en bib naar aanleiding van een vraag van een kandidaat-inschrijver. De meetstaat vermeldt 2 borden nl. HB-01 en EB-0/+1. Is er van bord EB-0/+1 een ééndraadschema of materialenlijst voorhanden? Neen, jullie zijn vrij om zelf de bordsamenstelling te doen weliswaar rekening houdende met de specificaties zoals ze zijn opgenomen in het bestek. Volgens de leverancier van de toegangscontrole bestaat er een deurenlijst van dit project waarop meer deuren (18st) staan t.o.v. de meetstaat (8st). Is dit correct? Er dient prijs opgegeven te worden volgens de aantallen van de meetstaat. Zij maken ook nog onderstaande opmerking : . Positie 03.05.04.01.02 Bedienpaneel toegangscontrole type geen beschrijving in bestek niet op te nemen. Positie 05.04.05 Badges reeds beschikbaar via Stad Turnhout niet op te nemen. Positie 05.04.09 Software reeds beschikbaar via Stad Turnhout niet op te nemen. Positie 05.04.10 Key management systeem geen beschrijving in bestek niet op te nemen. Positie 05.04.11 Ticketprinter geen beschrijving in bestek niet op te nemen. Positie 05.04.13.05 koppeling met GET maken. . Systeem zo voorzien dat koppeling met . Card Acces mogelijk wordt geen beschrijving in bestek . de nieuwe lezers moeten aangesloten worden op de installatie van GET, koppeling met het andere systeem van Card Acces is niet te voorzien