Sociaal Wonen Arro Leuven Cvba-so

Hof van Sint-Elisabeth te Kortenberg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so
Postadres :  Wijgmaalsesteenweg 18 , BE - 3020   Herent
Contactpersoon:   Katrijne Huyghebaert
Tel:   +32 16316207
E-mail:   khuyghebaert@swleuven.be
Internetadres(sen):   www.swleuven.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314311


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hof van Sint-Elisabeth te Kortenberg  
Referentienummer:   SWaL-2009/1490/01 Hof van Sint-Elisabeth te Kortenberg-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van 12 sociale koopwoningen, met aanleg van bijhorende infrastructuur, wegen- en rioleringswerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
rectificatie Hof van Sint-Elisabeth te Kortenberg, deel infrastructuur. Wijziging betreft locatie pompstation en wegvallen van 1 boom. Zie aangepaste plannen en meetstaat in bijlage.