Cvba Volkswoningbouw

Vervangen 69 mazoutketels naar gasketels wijk Eikeblok 3150 Tildonk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  CVBA Volkswoningbouw
Postadres :  Wilselsesteenweg 23, , BE - 3020   Herent
Contactpersoon:   Anja Schoeters
Tel:   +32 16229726
E-mail:   info@vwbm.be
Internetadres(sen):   http://www.volkswoningbouw.be   https://www.volkswoningbouw.be


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
vervangen 69 mazoutketels naar gasketels wijk Eikeblok 3150 Tildonk  
Referentienummer:   CVBA Volkswoningbouw-2351/2018/0212/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45331100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
vervangen 69 mazoutketels naar gasketels wijk Eikeblok 3150 Tildonk
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Eikeblok 3150 Tildonk
II.2.4. Beschrijving
vervangen van 69 mazoutketels naar gasketels  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
180   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: D17


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-19   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-19
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   CVBA Volkswoningbouw, Wilselsesteenweg 23, 3020 Herent

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
CVBA VOLKSWONINGBOUW ,  BE - 3020   HERENT

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
CVBA VOLKSWONINGBOUW ,  BE - 3020   HERENT

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10