Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit En Openbare Werken, Maritieme Toegang

Haven van Oostende - Stockageplaats strategische stock


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Postadres :  Vrijhavenstraat 3 , BE - 8400   Oostende
Contactpersoon:   Mathieu Vanderiviere
Tel:   +32 59431917
Fax:   +32 59320017
E-mail:   mathieu.vanderiviere@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314988   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314988


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Haven van Oostende - Stockageplaats strategische stock  
Referentienummer:   Maritieme Toegang-01440-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45100000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Haven van Oostende - Stockageplaats strategische stock
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
document toegevoegd: 01440_TWB_adreswijziging.docx