Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Oost-vlaanderen

A10 (Aalter-Nevele) - ombouw van brug Cromekestraat tot bermbrug (ecoveloduct)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres :  Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel:   +32 92187743
Fax:   +32 92187754
E-mail:   filip.cassiman@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://wegenenverkeer.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311960


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A10 (Aalter-Nevele) - ombouw van brug Cromekestraat tot bermbrug (ecoveloduct)  
Referentienummer:   AWV O-Vl-X40/A10/148-1M3D8H/18/5-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233162
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
Saneren van de brug over de E40 te Nevele (brugdek omzichtig opbreken)
Omvormen tot een bermbrug (fiets- en voetgangersgedeelte en een ecoduct-gedeelte)
Vernieuwing brugdekvoegen
Betonherstel Aanleg waterdichting
Aanleg van een dubbel harssysteem
Aanleg van noppenfolie en een anti-worteldoek
Aanleg stobbenwal
Vernieuwen van leuningen, greppel, slikkers en leidingen voor hemelwaterafvoer
Aanleg fietspad naast de brug (asfalt, fundering, onderfundering en lijnvormige elementen)
Aanleg ecoraster langsheen het openbaar domein aan beide zijden van de E40:
verwijderen van zwerfvuil
verwijderen van bomen en struiken i.f.v. de aanleg van de omheining
graven van de sleuf plaatsen van houten palen bevestigen van spandraden, het fijn- en grofmazig gaas en dichten van de sleuf
Leveren en plaatsen van wildinsprongen
Leveren en plaatsen van kettingmatten
Leveren en plaatsen van signalisatie
Leveren en plaatsen van werfsignalisatie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-08-14
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-08-21
Plaatselijke tijd:   11:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-08-14
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-08-21
Plaatselijke tijd:   11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Een terechtwijzend bericht met een samenvatting van de wijzigingen werd bijgevoegd op 10/08/2018. Gelieve hiermee rekening te houden.