Technische Diensten Ku Leuven

WB002 - Perceel 2A.1 - Bestek TD/71035


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Technische Diensten KU Leuven
Postadres :  W. de Croylaan 60A bus 5570 , BE - 3001   Leuven
Contactpersoon:   Aankoop
Tel:   +32 16322081
Fax:   +32 16322982
E-mail:   leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen):   www.kuleuven.be/overheidsopdrachten   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312211


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WB002 - Perceel 2A.1 - Bestek TD/71035  
Referentienummer:   KULeuven-WB002 - Perceel 2A.1-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45210000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
WB002 - Herbestemming van gebouw 150-71 - Kartuizerklooster, Bankstraat 75, 3000 Leuven
Perceel 2A.1: Ruwbouw (nieuwbouwdossier)
Bestek TD/71035
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-08-22
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-08-31
Plaatselijke tijd:   11:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-08-22
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-08-31
Plaatselijke tijd:   11:00