Amber Vzw

Herinrichting Amber vzw


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Amber vzw
Postadres :  Tiensesteenweg 88 , BE - 3360   Korbeek-Lo
Contactpersoon:   Jos Vrebosch
E-mail:   jvrebosch@skynet.be
Internetadres(sen):   www.ambervzw.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=317118

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  bureau voor architectuur & planning, bv bvba
Postadres :  Groenstraat 106/0201 ,BE -3001   Heverlee
Contactpersoon:   Ir. Elke Martens architect
Tel:   +32 16404570
E-mail:   elke.martens@ba-p.be
Internetadres(sen):   http://www.ba-p.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting Amber vzw  
Referentienummer:   Amber-RU,SA,GE,DAK,FL,EL-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Verbouwing van de administratieve diensten van Amber vzw.
perceel 01: afbraak, ruwbouw, voltooiings- en omgevingswerken
perceel 02: buitenschrijnwerk
perceel 03: gevelbepleistering en gevelschilderwerken
perceel 04: dakwerken
perceel 05: technische installaties - fluida (sanitair - hvac)
perceel 06: technische installaties - elektriciteit
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   01

II.2.1. Benaming
afbraak, ruwbouw- voltooings- en omgevingswerken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Tiensesteenweg 88, 3360 Korbeek-Lo
II.2.4. Beschrijving
open aanbesteding  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
150   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   02

II.2.1. Benaming
buitenschrijnwerk  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Tiensesteenweg 88, 3360 Korbeek-Lo
II.2.4. Beschrijving
open aanbesteding  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
65   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   03

II.2.1. Benaming
gevelbepleistering en gevelschilderwerken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Tiensesteenweg 88, 3360 Korbeek-Lo
II.2.4. Beschrijving
open aanbesteding  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
30   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   04

II.2.1. Benaming
dakwerken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Tiensesteenweg 88, 3360 Korbeek-Lo
II.2.4. Beschrijving
open aanbesteding  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
25   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   05

II.2.1. Benaming
technische installaties - fluida (sanitair-hvac)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Tiensesteenweg 88, 3360 Korbeek-Lo
II.2.4. Beschrijving
open aanbesteding  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
40   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   06

II.2.1. Benaming
technische installaties - elektriciteit  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Tiensesteenweg 88, 3360 Korbeek-Lo
II.2.4. Beschrijving
open aanbesteding  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
40   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zoals vermeld in de aanbestedingsstukkenAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-20   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-03-19
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-20
Plaatselijke tijd:   14:00
Adres:   Amber vzw, Tiensesteenweg 88, 3360 Korbeek-Lo Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
openbare zitting


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste Aanleg
Smoldersplein 5 ,  BE - 3000   Leuven

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank Leuven
Smoldersplein 5 ,  BE - 3000   Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10