Az Diest Vzw

Continuïteit waarborgen van de verdere implementatie en service na implementatie van het geïntegreerd ziekenhuis-breed EPD (elektronisch patiëntendossier).


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Diest vzw
Postadres: Statiestraat 65,BE-3290 Diest
Contactpersoon: Johan Savonet
Tel: +32 13354705
E-mail: johan.savonet@azdiest.be
Internetadres(sen): www.azdiest.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325167


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Implementatie en service na implementatie van een geïntegreerd ziekenhuis-breed EPD (elektronisch patiëntendossier). 
Referentienummer: AZ Diest-20181106-F15_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Continuïteit waarborgen van de verdere implementatie en service na implementatie van het geïntegreerd ziekenhuis-breed EPD (elektronisch patiëntendossier).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
950000.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Diest
II.2.4. Beschrijving
Geïntegreerd ziekenhuis-breed elektronisch patiëntendossier: verdere implementatie en service na implementatie. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Nexuzhealth nv
Nationaal identificatienummer: 0677.753.542
Postadres: Universiteitslaan 9,BE-3500 Hasselt
NUTS-code: BE221
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)