Dab Vloot

Leveren van markeringsboeien 2018 2019 2020


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: DAB Vloot
Postadres: Sir Winston Churchillkaai 2,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Ruben Vanhamel
Tel: +32 59566311
E-mail: ruben.vanhamel@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.welkombijvloot.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325166


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van markeringsboeien 2018 2019 2020 
Referentienummer: DAB Vloot-16EQA/18/037/O-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34515100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren van markeringsboeien 2018 2019 2020
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
Voornaamste plaats van uitvoering: Oostende
II.2.4. Beschrijving
Leveren van markeringsboeien 2018 2019 2020 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De minimale vereisten qua economische en financiële draagkracht zijn: voldoende financiële draagkracht voor het uitvoeren van deze opdracht.
Eventuele minimumeisen:
De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van:
 de jaarrekeningen van de laatste 3 jaar: minimum een positief eigen vermogen voor elk van de drie boekjaren.
 een omzetverklaring, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn: minimum 500.000 euro voor de 3 voorbije boekjaren gezamenlijk.
 een bankverklaring volgens het model in bijlage 3

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De vereisten met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid zijn: De inschrijver toont aan dat hij een grote ervaring heeft in het succesvol afleveren van navigatieboeien op zee  Beschikken over een testbank voor het testen van de proof- en breakingload voor de te leveren kettingsystemen. Beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem gelijkaardig aan ISO 9001 dat slaat op de productie en levering van ankerkettingsystemen gelaste gesmede en fittings

Eventuele minimumeisen:
De inschrijver bewijst zijn technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan de hand van:
 De inschrijver legt minimaal 3 referenties voor (m.b.t. het afleveren van kettingsystemen voor navigatieboeien) die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht
 De attesten van de testinstallatie die zal worden gebruikt en die onder toezicht staat van een keurorgaan Lloyds of gelijkwaardig.
 Attest dat het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem of gelijkwaardig is goedgekeurd door Lloyds Register Quality Assurance (of gelijkaardig).


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-10 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-10
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: Vrijhavenstraat 3, 4e verdieping, 8400 Oostende

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-07