Stadsbestuur Geel

Opslaan en verwerken van aangevoerde ruimingsspecie (grachten-, kolken- en rioolslib) en grondspecie voor een periode van 4 jaar


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stadsbestuur Geel
Postadres: Werft 20,BE-2440 Geel
Contactpersoon: De heer Gino Verschueren
Tel: +32 14566281
Fax: +32 14566239
E-mail: openbarewerkenenverkeer@geel.be
Internetadres(sen): www.geel.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Stadsbestuur Geel
Postadres: Werft 20,BE-2440 Geel
Contactpersoon: De heer Gino Verschueren
Tel: +32 14566281
Fax: +32 14566239
E-mail: openbarewerkenenverkeer@geel.be
Internetadres(sen): www.geel.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opslaan en verwerken van aangevoerde ruimingsspecie (grachten-, kolken- en rioolslib) en grondspecie voor een periode van 4 jaar 
Referentienummer: 2018-054
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90500000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het opslaan en verwerken van aangevoerde ruimingsspecie (grachten-, kolken en rioolslib) en grondspecie die al dan niet na een voorafgaandelijke milieuhygiënische keuring wordt aangebonden op de stort- of verwerkingsplaats.
Het transport van de te verwerken stoffen naar de verwerkingssite wordt georganiseerd door de stedelijke diensten zelf. De stoffen worden aangeleverd door stedelijke voertuigen of door voertuigen van derden in opdracht van de stad.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Bodem en grachtenslib 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Riool- en kolkenslib en veegvuil 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver is in orde met de milieuwetgeving:
- hoofdstuk 10 van het Vlarebo,
- Vlarem-wetgeving,
- Vlarea-wetgeving.
De inschrijver voegt bij zijn inschrijving:
a) Een afschrift van zijn milieuvergunningen;
b) De inschrijver kan aantonen (via een certificaat) dat hij aangesloten en erkend is door een bodembeheerorganisatie.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-11 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-04-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-11
Plaatselijke tijd: 10:30Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie bestek.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-07