I.g.l. / Ter Heide

Voeding


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: I.G.L. / Ter Heide
Postadres: Klotstraat 125,BE-3600 Genk
Contactpersoon: Mevrouw Inge Gaens
Tel: +32 89323934
Fax: +32 89323958
E-mail: inge.gaens@terheide.be
Internetadres(sen): www.terheide.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Voeding 
Referentienummer: 2018/002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15800000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
525564.81 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: I.G.L. / Ter Heide, Klotstraat 125 te 3600 Genk
II.2.4. Beschrijving
: Ter Heide is een zorgvoorziening, gestart in 1971 en uitgegroeid tot een op efficiëntie gerichte, grootschalige voorziening. Ter Heide is actief op 4 campussen: Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren en huisvest vandaag meer dan 400 bewoners en heeft 650 medewerkers. Op iedere campus worden diverse zorgfuncties georganiseerd: wonen, dagopvang, crisisopvang, logeren, vakantieopvang, begeleiding in thuissituatie,. Onze bewoners zijn zeer kwetsbare mensen met een ernstige, meervoudige mentale beperking. Via deze overheidsopdracht wenst Ter Heide over te gaan tot het aanstellen van een leverancier voor de levering van voeding voor een periode van 1 jaar, beginnende op 05/11/2018 om te eindigen op 04/11/2019. Bij een gunstige evaluatie is er een verlenging van de bestaande overeenkomst mogelijk van maximum 3 x 1 jaar, waardoor de maximale totale looptijd van deze opdracht 48 maanden bedraagt. Deze verlenging zal door de opdrachtgever via aangetekend schrijven bevestigd worden uiterlijk 1 maand voor de vervaldatum van de overeenkomst. Bij een ongunstige evaluatie kan de opdrachtgever, mits het versturen van een aangetekend schrijven, onmiddellijk een einde stellen aan de overeenkomst. De levering dient te gebeuren op volgende locaties: Ter Heide campus Genk, Klotstraat 125, 3600 Genk Ter Heide campus Zonhoven, Jacob-Lenaertsstraat 33, 3520 Zonhoven Ter Heide campus Borgloon, Brikhof 68, 3840 Hoepertingen Ter Heide campus Tongeren, Baversstraat 32, 3700 Tongeren 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 134-304964

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Voeding

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-30

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: JAVA BVBA
Postadres: Wingepark 10,BE-3110 Rotselaar
Tel: +32 16589606
Fax: +32 16589979
E-mail: info@java.eu
NUTS-code: BE
Internetadres: www.java.eu
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06