Vlaams Energiebedrijf

Terbeschikkingstelling van een klantenbeheer-en facturatiesysteem met ondersteunende diensten in functie van de levering van energie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams EnergieBedrijf
Postadres: Havenlaan 86C,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Maarten Maes
E-mail: aankoop@veb.be
Internetadres(sen): www.veb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325007


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Terbeschikkingstelling van een klantenbeheer-en facturatiesysteem met ondersteunende diensten in functie van de levering van energie 
Referentienummer: VEB-2018.11-LEV-1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48100000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De Opdracht betreft het ter beschikking stellen van een klantenbeheer- en facturatiesysteem met betrekking tot de afname van elektriciteit en aardgas alsook de inkoop van injectie met betrekking tot opgewekte elektriciteit.
Dit Systeem moet flexibel en volledig operationeel zijn voor de Belgische markt, voldoen aan alle vereisten om elektriciteit en aardgas te kunnen leveren aan een zo laag mogelijke exploitatie- en onderhoudskost.
De opdracht omvat 2 deelopdrachten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat 2 deelopdrachten:  Deelopdracht 1, een Systeem ter beschikking stellen;  Deelopdracht 2, de ondersteuning van de exploitatie van het Systeem voor een periode die start na de ter beschikkingstelling van het systeem en die maximum loopt t.e.m. het einde van de duurtijd van de opdracht.  
II.2.7. Looptijd
72 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie BestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-10 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie Bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Van Eerste Aanleg
Poelaertplein 1, BE-1000 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Partijen beschikken over een termijn van 15 dagen binnen dewelke zij bij de burgerlijke rechtbank in Brussel een schorsingsberoep kunnen instellen. Zij beschikken eveneens over een termijn van 60 dagen om een vordering tot nietigverklaring in te dienen. Deze termijnen gaan in de dag nadat de gemotiveerde beslissing aan hen werd verzonden.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06