Ocmw Mechelen

Concessie voor het exploiteren van ondergrondse parking Zwartzusters Vest


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN CONCESSIEOVEREENKOMST 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Mechelen
Postadres: Lange Schipstraat 27,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: De heer Tom Hofman
Tel: +32 15297532
Fax: +32 15445110
E-mail: tom.hofman@sociaalhuismechelen.be
Internetadres(sen): www.ocmwmechelen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Concessie voor het exploiteren van ondergrondse parking Zwartzusters Vest 
Referentienummer: 2018-OO-ZB-428
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 63710000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: parking ZZV, Zwartzustersvest 47 te 2800 Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Concessie voor het exploiteren van ondergrondse parking Zwartzusters Vest 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-02-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2024-01-31


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-17 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06