Associatie Ku Leuven P/a Ku Leuven

QNOP18-813 - Raamovereenkomst voor de levering en plaatsing van bezoekersstoelen op afroep voor de leden van de Associatie KU Leuven, Bio-Incubator, Centrum voor Levende Talen en Zorg KU Leuven vzw


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Associatie KU Leuven p/a KU Leuven
Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570,BE-3001 Leuven
Contactpersoon: Stephanie Peymen
Tel: +32 16328400
Fax: +32 16322982
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324932


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
QNOP18-813 - Raamovereenkomst voor de levering en plaatsing van bezoekersstoelen op afroep voor de leden van de Associatie KU Leuven, Bio-Incubator, Centrum voor Levende Talen en Zorg KU Leuven vzw 
Referentienummer: KULeuven-QNOP18-813 - Kandidaatstelling-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39110000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor de levering en plaatsing van bezoekersstoelen op afroep voor de leden van de Associatie KU Leuven, Bio-Incubator, Centrum voor Levende Talen en Zorg KU Leuven vzw
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
II.2.4. Beschrijving
De raamovereenkomst heeft als voorwerp het leveren en installeren van bezoekersstoelen op afroep (ook kleine hoeveelheden) voor de inrichting van vergaderzalen, gesprekslokalen, onthaalruimtes, .: zie bestek 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Teneinde de overgangsperiode naar een nieuwe raamovereenkomst te overbruggen kan, op voorstel van het Bestuur, de overeenkomst verlengd worden met maximaal 4 maal 2 maanden. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-10 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06