De Vlaamse Waterweg Nv - Afdeling Automatisatie En Scheepvaartsturing

Vernieuwen van elektromechanische uitrusting van spoorweg - en baanbruggen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Automatisatie en Scheepvaartsturing
Postadres: Oostdijk 110,BE-2830 Willebroek
Contactpersoon: Jeroen De Winter
E-mail: azk-oo-contracten-en-begroting@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): http://www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324886


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vernieuwen van elektromechanische uitrusting van spoorweg - en baanbruggen 
Referentienummer: AAS-18-0001-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31720000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat het vernieuwen van de sturing, de bediening en een gedeelte van de elektromechanische uitrusting van volgende spoorwegbruggen en de naastgelegen baanbruggen:
1. Nijverheidsbrug over het kanaal Brussel-Schelde te Ruisbroek (Puurs):
spoorwegbrug gelegen op spoorlijn 52 Antwerpen - Puurs
2. Jan Bogaertsbruggen over het kanaal Brussel-Schelde te Kapelle-op-den-Bos
a. spoorwegbrug gelegen op spoorlijn 53 Mechelen - Dendermonde
b. baanbrug gelegen op Verbindingsweg Kapelle-op-den-Bos
3. Scheldebruggen over de Schelde te Temse
a. Spoorwegbrug gelegen op spoorlijn 54 Mechelen - Sint-Niklaas
b. Oude baanbrug gelegen op gewestweg N16 Bornem-Temse
c. Nieuwe baanbrug gelegen op gewestweg N16 Temse-Bornem
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
9878562.81 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Deze selectieleidraad heeft uitsluitend betrekking op de eerste fase van de mededingingsprocedure met onderhandeling, zijnde de selectie: de beoordeling van de uitsluitingsgronden en de selectiecriteria. Deze selectieleidraad is bedoeld om de selectieprocedure toe te lichten en bevat conform art. 38, § 1 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 (hierna KB Plaatsing genoemd) de richtlijnen die toelaten het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te vullen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 039-084562

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Vernieuwen van elektromechanische uitrusting van spoorweg- en baanbruggen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Fabricom NV
Postadres: Simon Bolivarlaan 34,BE-1000 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06