Stad Gent

Raamovereenkomst voor het leveren van HVAC-, sanitairmateriaal, filters en riemen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Gent
Postadres: Botermarkt 1,BE-9000 Gent
Tel: +32 92667780
Fax: +32 92667379
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Internetadres(sen): www.gent.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van HVAC-, sanitairmateriaal, filters en riemen 
Referentienummer: ECO/2017/010 - ID4120
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44115220
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
2525263.50 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
perceel 1: algemeen installatiemateriaal HVAC (zowel huishoudelijk/kleine diameters als industrieel/grote diameters) en sanitair. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: plaats vermeld op de bestelbon
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 2

II.2.1. Benaming
perceel 2: filters en aandrijfriemen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: plaats vermeld op de bestelbon
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 021-043488

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: perceel 1: algemeen installatiemateriaal HVAC (zowel huishoudelijk/kleine diameters als industrieel/grote diameters) en sanitair.

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-08-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: nv Sax
Postadres: Autostradeweg 3,BE-9090 Melle
Fax: +32 92320322
E-mail: tdecanck@sax-sanitair.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: perceel 2: filters en aandrijfriemen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-08-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: bvba Filtermat Belgium
Postadres: Wolvertemsesteenweg 330,BE-1850 Grimbergen
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Opgelet!Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van e-Notification.Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken 'toevoegen aan favorieten' en de functie 'messaging' te activeren.U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06