Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Raamovereenkomst voor het uitwerken en onderhouden van de imagocampagne


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Postadres: Lange Nieuwstraat 101,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: Dirk De Cuyper
Tel: +32 32205799
E-mail: dirk.decuyper@ap.be
Internetadres(sen): http:///enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315027 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324874


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het uitwerken en onderhouden van de imagocampagne 
Referentienummer: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen-AP/OP/2018-025-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79341100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Strategisch inzicht / propositie, uitwerking creatief concept en creatie van verschillende toepassingen, uitwerking campagne-idee en advies mediaplan voor AP Hogeschool.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
250000.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
zie bestek: Strategisch inzicht / propositie, uitwerking creatief concept en creatie van verschillende toepassingen, uitwerking campagne-idee en advies mediaplan voor AP Hogeschool.  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 137-313695

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Nelson Group cvba
Postadres: Diestsesteenweg 52/0101,BE-3010 Leuven
NUTS-code: BE242
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Eerste Aanleg
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06