Interleuven

Nieuwbouw van een intergemeentelijk trainingscentrum te Goetsenhoven


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Interleuven
Postadres: Brouwersstraat 6,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: De heer Patrick Willems
Tel: +32 16235836
E-mail: info@interleuven.be
Internetadres(sen): www.interleuven.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouw van een intergemeentelijk trainingscentrum te Goetsenhoven 
Referentienummer: 316.127
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
4759347.56 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Tienen
II.2.4. Beschrijving
Slopen van 3 bestaande gebouwen (officiersgebouw, sporthal en bunker), ontbossing van het terrein thv de nieuwe gebouwen en oprichten van een multifunctioneel trainingscentrum inclusief technieken en aanleg van een buitenzone. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 092-207919

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Nieuwbouw van een intergemeentelijk trainingscentrum te Goetsenhoven

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: STRABAG BELGIUM NV
Postadres: Noorderlaan 139,BE-2030 Antwerpen 3
Tel: +32 42255103
Fax: +32 42255101
E-mail: marc.notermans@strabag.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06