Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 23.072/1 - RWZI Sint-Niklaas, uitbreiding - Bouwkundige werken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324684

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Arcadis Belgium NV
Postadres: Posthofbrug 12,BE-2600 Berchem
Contactpersoon: Dhr. Koen Pauwels
Tel: +32 33608300
E-mail: info@arcadis.com
Internetadres(sen): http://www.arcadis.com 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 23.072/1 - RWZI Sint-Niklaas, uitbreiding - Bouwkundige werken 
Referentienummer: AQFINFRA-23072lot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232420
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 23.072/1 - RWZI Sint-Niklaas, uitbreiding - bouwkundige werken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Niklaas
II.2.4. Beschrijving
Project 23.072/1 - RWZI Sint-Niklaas, uitbreiding  Het bouwen, het renoveren en opstarten van een rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI Sint Niklaas, gelegen te Sint Niklaas langsheen de Kleibeekstraat. Besteknummer: 23.072 - Bouwkundige werken (totaal 2 percelen of loten). De totaliteit der werken wordt aanbesteed in 2 percelen of loten: Lot 1: RWZI Bouwkundige werken Lot 2: RWZI Elektromechanische werken Dit bestek betreft lot 1 - RWZI Bouwkundige werken De opdracht omvat in hoofdzaak: afbraak van de bestaande mechanische zuivering en bacteriënbedden met al hun infrastructuur, het bouwen van een nieuwe mechanische zuivering (vijzelgemaal, roosterinstallatie en zandvangers) en een unit septisch materiaal, 2 nieuwe nabezinktanks met een slibrecirculatiegemaak alsook aanpassingswerken aan de bestaande RBT's, NBT's, tussenopvoergemaal, aanpassingswerken aan de selectortank, anaerobe tank, beluchtingsbekkens, het slibbehandelingsgebouw en dienstgebouw. Plaatselijk zijn er infrastructuurwerken uit te voeren. 
II.2.7. Looptijd
850 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie E, klasse 7.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-07 09:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-07
Plaatselijke tijd: 09:15
Adres: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
- Uitvoeringstermijn : 850 kalenderdagen- De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.be- De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.- Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.- De as-built plannen van de bestaande installatie zijn op vraag te verkrijgen bij Arcadis Belgium NV, Dhr. Koen Pauwels, koen.pauwels@arcadis.com

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06