Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit En Openbare Werken, Maritieme Toegang

02093 Leveren van gespecialiseerde en geïntegreerde diensten bij het ontwerp en de uitvoering van investeringsprojecten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Postadres: Thonetlaan 102, bus 2,BE-2050 Antwerpen
Contactpersoon: Aanbestedingsdocumenten kunnen gratis gedownload worden op onderstaand internetadres.
Tel: +32 32220825
Fax: +32 32312062
E-mail: maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=**** https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323568


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
02093 Leveren van gespecialiseerde en geïntegreerde diensten bij het ontwerp en de uitvoering van investeringsprojecten 
Referentienummer: Maritieme Toegang-02093-F02_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71318000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie bestek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Terechtwijzend bericht 02:. 1. Op pagina 13 staat in criterium 2: . De inschrijver dient voor de curricula vitae gebruik te maken van het standaard modelformulier voor CV's, te vinden als bijlage bij dit bestek. Dit dient tevens in xls-bestand worden bijgevoegd bij de offerte. Dit dient aangevuld worden met:. De inschrijver dient voor het overzicht van de curricula vitae gebruik te maken van het XLS-bestand (bijlage - overzicht CV's.xls) die als bijlage bij dit bestek is gevoegd. . 2. Pagina 53 wordt geschrapt. 3. Het bestand "bijlage - overzicht CV's.xls" wordt bijgevoegd.
Te lezen:
Terechtwijzend bericht 3: wijzigingen op blz. 13, 19, 36, 39 en 45. zie bijgevoegd document '02093_TWB03'
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Terechtwijzend bericht 3: zie bijgevoegd document