Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

Reiniging van drainage- en rioleringsleidingen R1 te Antwerpen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,BE-2018 Antwerpen
Tel: +32 32246887
E-mail: mohammed.albouzidi@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315892 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322185


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Reiniging van drainage- en rioleringsleidingen R1 te Antwerpen 
Referentienummer: AWV A'pen-X10-D121-60_1M3D8E-18-24-F02_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90491000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Reiniging van drainage- en rioleringsleidingen R1 en R2 te Antwerpen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-05


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-08
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-12-14
Plaatselijke tijd: 11:15
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-08
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-12-14
Plaatselijke tijd: 11:15
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijzigingsbericht nr. 3 d.d. 5/11/2018:
De aanbestedingsdatum wordt verdaagd naar 14/12/2018 om 11u15.