Zorgbedrijf Antwerpen, Vereniging Naar Publiek Recht

Publiek private samenwerking voor de studie en bouw ten behoeve van diverse werken op afroep in het kader van een raamovereenkomst met minicompetitie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Vereniging naar publiek recht
Postadres: Ballaarstraat 35,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Christel Cuyt
Tel: +32 34316998
E-mail: christel.cuyt@zorgbedrijf.antwerpen.be
Internetadres(sen): www.zorgbedrijf.antwerpen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Publiek private samenwerking voor de studie en bouw ten behoeve van diverse werken op afroep in het kader van een raamovereenkomst met minicompetitie  
Referentienummer: 2018/087/CHC
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45113000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-05


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-05
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-15
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het ontvangen van aanvragen tot deelneming naar donderdag 15 november 2018, 10.00.