Stad Gent

Administratief Centrum Zuid: renovatie EGW-gebouw, nieuwbouw agora en renovatie publiekstoegankelijke delen AC Zuid


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Gent
Postadres: Botermarkt 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw OVOP Contactpunt
Tel: +32 92667780
Fax: +32 92667379
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Internetadres(sen): www.gent.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Administratief Centrum Zuid: renovatie EGW-gebouw, nieuwbouw agora en renovatie publiekstoegankelijke delen AC Zuid 
Referentienummer: BOU/2017/041-ID 4294
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Rechtzettingsbericht nr. 5
De administratieve en technische bepalingen worden op een aantal punten verbeterd, verduidelijkt of aangepast.
Alle aanpassingen van Rechtzettingsbericht nr. 5 zijn vervat in "RECHTZETTINGSBERICHT NR. 5 BDA 2018 526080 BOU.2017.041.4294.pdf"
en de 9 bijlagen. U vindt deze 10 documenten terug in het mapje "Rechtzettingsbericht nr. 5" in de dropbox via de link
https://www.dropbox.com/sh/qpdhide5gyhj6ce/AADjqzPNJgOjnGSjqkwidMo4a?dl=0