De Vlaamse Waterweg Nv

Aanleg grondwal met oeverzwaluwwand en vleermuizenverblijf


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11298518
Fax: +32 11221277
E-mail: bart.stevaert@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322842


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg grondwal met oeverzwaluwwand en vleermuizenverblijf 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AAO-18-9003-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is Aanleg van een grondwal met oeverzwaluwwand en vleermuizenverblijf.
Heraanleg van het jaagpad in de werkzone.
De werken omvatten:
? Signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasen
? Opbreken van verhardingen, .
? Grondwerken
? Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt
? Opmaken van as-builtplannen
? Allerhande werken
? Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode
? Ter plaatse gestorte constructies
? Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
? Bouwkundige werkzaamheden
? het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Rechtzetting in bestek nr. AAO-18-9003.
Volgende documenten worden als bijlage gevoegd:
 Nota met het bericht: beschrijving van de wijzigingen
 Bijlage met bestek rev. A
 Bijlage met samenvattende opmeting rev. A