De Vlaamse Waterweg Nv

Sint-Pieters-Leeuw - oeverherstel kaaimuur tussen De Bruyckerweg en Brussels Gewest


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg NV
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: ir. Wim Supply
E-mail: wim.supply@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): http://www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322580


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sint-Pieters-Leeuw - oeverherstel kaaimuur tussen De Bruyckerweg en Brussels Gewest 
Referentienummer: AZZ-18-0040-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het vernieuwen van de rechteroever van het Kanaal naar Charleroi tussen de De Bruyckerweg en het Brussels gewest. Een verankerde damwand met een kesp in
gewapend beton wordt voorzien.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd voor dit bestek een nieuwe meetstaat opgeladen. Gelieve vanaf heden enkel AZZ-18-0040 - Meetstaat - versie 3 te gebruiken voor indienen van de offertes. Alle voorgaande versies worden hierbij vervangen door deze juiste versie.