Provincie Oost-vlaanderen

Vernieuwen van de daken van de werkhuizen Van Praet - Dansaert


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres: Gouvernementstraat 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Christel De Craene
Tel: +32 92677937
Fax: +32 92678099
E-mail: christel.de.craene@oost-vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.oost-vlaanderen.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres: Gouvernementstraat 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Mieke Louwagie
Tel: +32 92677919
Fax: +32 92677999
E-mail: mieke.louwagie@oost-vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.oost-vlaanderen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vernieuwen van de daken van de werkhuizen Van Praet - Dansaert 
Referentienummer: 2013-0542
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45260000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Scheepswerf Baasrode, Sint-Ursmarusstraat te 9200 Baasrode
II.2.4. Beschrijving
Vernieuwen van de daken van de werkhuizen Van Praet - Dansaert 
II.2.7. Looptijd
140 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie erkenning
Eventuele minimumeisen:
1. zie erkenning

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Geen vereiste bewijsstukken

Eventuele minimumeisen:
1. Niet van toepassing
Vereiste erkenning: D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-10 09:20
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-10
Plaatselijke tijd: 09:20
Adres: Departement Logistiek, dienst Patrimonium, Gouvernementstraat 22-24 te 9000 GentInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
In overeenstemming met artikel 14, 15, 23 en 24 van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:- een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen;- een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08