Fedasil_broechem

AANKOOP WERKKLEDIJ EN VEILIGHEIDSSCHOENEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_BROECHEM
Postadres: Van den Nestlaan 104,BE-2520 Broechem
Contactpersoon: Nadine Verheyen
Tel: +32 37271260
E-mail: nadine.verheyen@fedasil.be
Internetadres(sen): http://fedasil.be/nl/center/770 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325194


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AANKOOP WERKKLEDIJ EN VEILIGHEIDSSCHOENEN 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 18110000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
AANKOOP WERKKLEDIJ EN VEILIGHEIDSSCHOENEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-11-22 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08