Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg

N76 verbetering doorstroming te Opglabbeek: Weg naar Meeuwen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres: Koningin Astridlaan 50 bus 4,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11742396
Fax: +32 11742448
E-mail: mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324940 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324940


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
N76 verbetering doorstroming te Opglabbeek: Weg naar Meeuwen 
Referentienummer: AWV L-1M3D8G/18/60-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232440
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het doel van dit project is het verbeteren van de doorstroming van de N76 te Opglabbeek. Meer bepaald op de rotondes ter hoogte van de Weg naar Zwartberg en de Bedrijfsstraat.
Aan de rotonde ter hoogte van de Bedrijfsstraat zal een bypass voorzien worden. Verder worden er de nodige voorzieningen ten behoeve van de afwatering uitgebouwd (grachten, bekkens, rioleringen, .).
De rotonde richting de Weg naar Zwartberg zal worden omgevormd tot een kruispunt met VRI.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De aanbestedingsdocumenten warden opgeladen.