Tmvw Servicelijnen

Aanstellen van een aannemer voor de instandhoudingswerken aan de Sint-Jorisbrug te Gent


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: TMVW servicelijnen
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Laura Aubroeck
Tel: +32 92425747
E-mail: laura.aubroeck@farys.be
Internetadres(sen): http://www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325068


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een aannemer voor de instandhoudingswerken aan de Sint-Jorisbrug te Gent 
Referentienummer: TMVW A-DOM-061-18-A02-W-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45221119
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het bestek beschrijft de instandhoudingswerken die dienen te worden uitgevoerd aan de Sint-Jorisbrug. De instandhoudingswerken bestaan uit:
- reductie van het gewicht van de voetpaden. Hiertoe dienen de voetpaden te worden heraangelegd met lichte materialen;
- herstel van de asfaltverharding op de brug;
- herstellen van de brugdekvoegen;
- conservering van de staalconstructie van de brug vanaf het water;
- conservering van de leuningen;
- herstel van de bestaande onderdoorgang (slijtlaag) rechteroever;
- herstel van de landhoofden;
- assistentie bij A-inspectie van het kunstwerk;
- aanbrengen van vogelweringsnetten;
- werken ten behoeve van nutsleidingen aan de brug.
De opdracht wordt uitgebreid beschreven in Deel 3 - Technische bepalingen van het bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Gent - Sint-Jorisbrug
II.2.4. Beschrijving
ZIe bestek.  
II.2.7. Looptijd
110 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming



AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-14 08:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-14
Plaatselijke tijd: 08:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08