Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

V1052006 - Waregem, ombouw afsluiters slibbuffer naar wormpompen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323099


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V1052006 - Waregem, ombouw afsluiters slibbuffer naar wormpompen 
Referentienummer: AQFINFRA-V0152006-F50_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
V0152006 - Waregem, ombouw afsluiters slibbuffer naar wormpompen
De opdracht heeft als doel het vulproces van de slibbuffer te verbeteren. Hiertoe moet de huidige opstelling met piping en afsluiters vervangen worden door een systeem met 2 wormpompen. De pompen dienen automatisch gestuurd te worden, met de daarbij horende droge stof- en debietsmetingen. Het geheel dient gemonteerd te worden in een nieuw te voorzien gebouw met daarbij horende nieuwe betonplaat
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-13
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-27
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
- Onderhandelingsprocedure wordt uitgesteld naar 27/11/2018 om 11u10.
- Gezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt aan de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Voor dit plaatsbezoek gelieve contact op te nemen met de projectverantwoordelijke Gertjan Van Eeckhout - 0494 32 90 06.