Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Pilootproef naturebased solutions op bodem en/of sediment


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres: Stationsstraat 110,BE-2800 Mechelen
E-mail: ingrid.de.ceunynck@ovam.be
Internetadres(sen): http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325006


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Pilootproef naturebased solutions op bodem en/of sediment 
Referentienummer: OVAM-DOS 6698-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is het ontwerpen en uitvoeren van een pilootproef die gebruik maakt van naturebased solutions voor het saneren of reinigen van verontreinigde bodem en/of sediment.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Pilootproef voor verontreinigingsparameter(s) A met techniek B, te specificeren voor welk medium 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is het ontwerpen en uitvoeren van een pilootproef die gebruik maakt van naturebased solutions voor het saneren of reinigen van verontreinigde bodem en/of sediment 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Pilootproef voor verontreinigingsparameter(s) C met techniek D, te specificeren voor welk medium 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is het ontwerpen en uitvoeren van een pilootproef die gebruik maakt van naturebased solutions voor het saneren of reinigen van verontreinigde bodem en/of sediment 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-05 10:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08