Vsop Sint-bertinus Vzw

Renovatie van turnzaal campus VTI de AST lot technieken CVSV verwarming-sanitair-ventilatie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VSOP Sint-Bertinus vzw
Postadres: Bruggestraat 14,BE-8970 Poperinge
Contactpersoon: Floorke Coeman
Tel: +32 58311288
E-mail: floorke@stbviaene.be
Internetadres(sen): http://deast.be/school https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325293


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie van turnzaal campus VTI de AST lot technieken CVSV verwarming-sanitair-ventilatie 
Referentienummer: VSOP Sint-Bertinus vzw-19.1989.CVSV-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45300000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatie van turnzaal
campus VTI de AST
lot technieken CVSV verwarming-sanitair-ventilatie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
II.2.4. Beschrijving
Renovatie van turnzaal lot technieken cvsv verwarming_sanitair_ventilatie 
II.2.7. Looptijd
40 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Categorie: D16, D17, D18 of gelijkgesteld

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR,


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-17 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-17
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: Campus VTI de AST, Boeschepestraat 44, 8970 POPERINGE, Gelieve zich aan te melden aan de receptie

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Ieper, BE IEPER

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Ieper, BE IEPER

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Ieper, BE IEPER

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08