Stad Peer

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop van smalspoortraktor met diverse aanbouwonderdelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Peer
Postadres: Zuidervest 2A,BE-3990 Peer
Contactpersoon: De heer Herman Sleurs
Tel: +32 11610700
E-mail: herman.sleurs@peer.be
Internetadres(sen): http://www.peer.be/ 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Stad Peer
Postadres: Zuidervest 2A,BE-3990 Peer
Contactpersoon: De heer Herman Sleurs
Tel: +32 11610700
E-mail: herman.sleurs@peer.be
Internetadres(sen): http://www.peer.be/ 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop van smalspoortraktor met diverse aanbouwonderdelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2017-1063
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34144400
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Levering van smalspoortraktor met gesloten cabine en fronthefinrichting 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Team Infrastructuur, Industrieweg 8 te 3990 Peer
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Levering van sneeuwruimschild 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Team Infrastructuur, Industrieweg 8 te 3990 Peer
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Levering van kantensnijder 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Team Infrastructuur, Industrieweg 8 te 3990 Peer
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Levering van klepelmaaier 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Team Infrastructuur, Industrieweg 8 te 3990 Peer
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-15 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-04-15


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05