Gemeente Opwijk

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanbrengen van wegmarkeringen aan gemeentewegen voor de periode 2019-2022 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Opwijk
Postadres: Ringlaan 20,BE-1745 Opwijk
Contactpersoon: Mevrouw Lien Vranken
Tel: +32 52365152
Fax: +32 52365102
E-mail: lien.vranken@opwijk.be
Internetadres(sen): www.opwijk.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanbrengen van wegmarkeringen aan gemeentewegen voor de periode 2019-2022 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: Infr_2019_002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233221
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied Opwijk
II.2.4. Beschrijving
Aanbrengen van wegmarkeringen aan gemeentewegen voor de periode 2019-2022 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-03-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijvers wiens offerte gegund wordt. Daartoe zal zij de betrokken inschrijver vragen via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. De inlichtingen en documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zullen door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Dit is specifiek van toepassing op de RSZ en fiscale attesten.Indien tijdens de uitvoering mocht blijken dat de deelnemer desbetreffend een valse verklaring afgelegd heeft, dan zal de aanbestedende overheid van rechtswege gemachtigd worden om van de desbetreffende de deelnemer een forfaitaire vergoeding voor de administratieve overlast en vertraging ten belope van het overeengekomen bedrag van 2500 euro af te houden van de hem eventueel nog verschuldigde bedragen en desnoods in te houden op de borgsom. Bovendien verbreekt de deelnemer in de uitvoeringsfase hierdoor eenzijdig de overeenkomst, en wordt de aanbestedende overheid gemachtigd de opdracht verder te laten uitvoeren door een begunstigde naar zijn keuze op kosten van de betrokken deelnemer. Tenslotte zal de in gebreke zijnde deelnemer door het loutere feit van deze vaststelling door de aanbestedende overheid bij wijze van bijkomende sanctie van rechtswege uitgesloten worden voor een periode van 3 jaar van alle gelijkaardige toekomstige opdrachten van haar uitgaande.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Bewijs dat hij voldoende ervaring heeft met het uitvoeren van gelijkwaardigewerkzaamheden op gemeentewegen uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar doorvoorlegging van een referentielijst.Voor het leveren en aanbrengen van markeringen bedraagt het totaalbedrag van dereferenties over de laatste 5 jaar minimum 500.000 euro. Deze referenties dienen afgeleverd te worden door de inschrijver. Referenties op naam vaneen onderaannemer komen enkel in aanmerking indien er een geldige overeenkomst met debetreffende onderaannemer bij de inschrijving wordt toegevoegd. Wanneer de inschrijvereen andere onderaannemer voorstelt om de werken uit te voeren dient deze minstens degevraagde referenties te kunnen voorleggen, en moet deze keuze worden goedgekeurd doorhet bestuur.De aanbestedende overheid behoudt zich het recht om deze referenties te contacteren en op basis van de ervaringen van de referenties vermeld op de referentielijst, de inschrijver al dan niet uit te sluiten van deze opdracht.

Eventuele minimumeisen:
1. Minstens 3
Vereiste erkenning: C3 (Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-21 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-07-20


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06