Stad Dendermonde

Onderhoud HVAC, pompen en gasdetectie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Dendermonde
Postadres: Fr. Courtensstraat 11,BE-9200 Dendermonde
Contactpersoon: De heer Filip DE SCHRIJVER
Tel: +32 52251190
Fax: +32 52251124
E-mail: Filip.DESCHRIJVER@dendermonde.be
Internetadres(sen): https://www.dendermonde.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud HVAC, pompen en gasdetectie 
Referentienummer: GEB_D_2018_001
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het afsluiten van (een) raamovereenkomst(en) voor het uitvoeren van onderhoud, herstellingen en andere werken aan de technische installaties in het patrimonium van de stad Dendermonde, het OCMW Dendermonde, de lokale politie en het AGB Dendermonde.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Installaties voor verwarming en/of sanitair warm water, ventilatie, koeltechniek en waterbehandeling 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: patrimonium stad, Lokale Politie, AGB en OCMW
II.2.4. Beschrijving
Algemeen  Onderhoudsbeurten: periodiek (frequentie gespecifieerd in de inventaris)  Verhelpen van storingen, herstellingen, vervangingen., ook aan sanitaire installaties Verwarming  Verwarmingsaudit: frequentie volgens wettelijke verplichting Koelinstallaties en warmtepompen  Energetische keuring van koelinstallaties: frequentie volgens wettelijke verplichting Ventilatie  Reinigen van kanalen, roosters.: op afroep Waterbehandeling (waterverzachters.)  Leveren en aanvullen van zout en harsreiniger: frequentie overeenkomstig het verbruik 
II.2.7. Looptijd
18 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De mogelijkheid tot verlenging berust eenzijdig en onvoorwaardelijk bij het opdrachtgevend bestuur. Die verlenging heeft onder dezelfde voorwaarden als de initiële opdracht van rechtswege plaats indien niet 6 maanden vóór de begindatum van de verlenging van 2,5 jaar gemeld wordt dat er geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot verlenging. Die kennis.(zie opdrachtdocumenten) 

Lot 2

II.2.1. Benaming
pompen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: patrimonium stad, Lokale Politie, AGB en OCMW
II.2.4. Beschrijving
 Periodieke onderhoudsbeurten: 1x per jaar  Verhelpen van storingen, herstellingen, vervangingen. 
II.2.7. Looptijd
18 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De mogelijkheid tot verlenging berust eenzijdig en onvoorwaardelijk bij het opdrachtgevend bestuur. Die verlenging heeft onder dezelfde voorwaarden als de initiële opdracht van rechtswege plaats indien niet 6 maanden vóór de begindatum van de verlenging van 2,5 jaar gemeld wordt dat er geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot verlenging. Die kennis.(zie opdrachtdocumenten) 

Lot 3

II.2.1. Benaming
gasdetectie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: patrimonium stad, Lokale Politie, AGB en OCMW
II.2.4. Beschrijving
 Periodieke onderhoudsbeurten: 1x per jaar  Verhelpen van storingen, herstellingen, vervangingen. 
II.2.7. Looptijd
18 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De mogelijkheid tot verlenging berust eenzijdig en onvoorwaardelijk bij het opdrachtgevend bestuur. Die verlenging heeft onder dezelfde voorwaarden als de initiële opdracht van rechtswege plaats indien niet 6 maanden vóór de begindatum van de verlenging van 2,5 jaar gemeld wordt dat er geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot verlenging. Die kennis.(zie opdrachtdocumenten) 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven;- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1.  Het bewijs dat een verzekeringsmaatschappij de opdrachtnemer zal verzekeren of verzekerd heeft tegen beroepsaansprakelijkheid.
Eventuele minimumeisen:
1. De voorwaarden en de dekking moeten in overeenstemming zijn met de hoedanigheid van de opdracht.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1.  Een referentielijst met soortgelijke diensten, uitgevoerd gedurende de laatste 3 jaren (zie 1.6 voor de omschrijving van de soortgelijke diensten)Het bestuur behoudt zich het recht voor de referentie te controleren. De referenties dienen minimaal volgende gegevens te omvatten: opdrachtgever, contactpersoon (+ telefoonnummer), omschrijving van de opdracht; De noodzakelijke erkenningen voor de uitvoering van de percelen waarvoor hij inschrijft, o.m. wat betreft de erkenningen van de technicus gasvormige en vloeibare brandstoffen, de technicus verwarmingsaudit, de koeltechnici categorie I en II, en de airco-energiedeskundige (voor energetische keuring koelinstallaties) Een lijst van de vakmensen die zullen instaan voor de praktische uitvoering van deze opdracht met hun CV (met vermelding van opleidingen en ervaring met onderhoud, herstellingen.), certificaten en erkenningen;

Eventuele minimumeisen:
1. minimum 5 referenties voor perceel 1 en 3 referenties voor perceel 2 en 3

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-06 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-05-07
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-06
Plaatselijke tijd: 12:00Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het opdrachtgevend bestuur organiseert éénmalige plaatsbezoeken aan de meeste gebouwen en hun installaties. De inschrijver dient zich uiterlijk donderdag 10 januari 2019 voor 12 u voor deze plaatsbezoeken in te schrijven via een e-mail aan gebouwen@dendermonde.be. In deze mail vermeldt de inschrijver het e-mailadres waarop de kalender en praktische afspraken voor het plaatsbezoek hem toegestuurd mogen worden. De kalender en praktische afspraken voor deze plaatsbezoeken worden hem na 10 januari 2019 toegestuurd.De plaatbezoeken gaan door op vastgelegde momenten. De plaatsbezoeken gaan door op onderstaande dagen:- Maandag 14 januari 2019 - Donderdag 17 januari 2019 - Maandag 21 januari 2019 - Woensdag 23 januari 2019- Vrijdag 25 januari 2019 De exacte kalender en uren wordt vastgelegd door de opdrachtgever en later, na inschrijving voor het plaatsbezoek, doorgegeven per mail. Buiten de vastgelegde dagen en uren is er geen plaatsbezoek mogelijk. De kalender en praktische afspraken voor deze plaatsbezoeken worden hem erna toegestuurd.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05