Stadsbestuur Lier

Uitnodiging tot indienen offerte - Bebloeming Stad Lier en Koningshooikt voor de periode 2019 - 2022 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stadsbestuur Lier
Postadres: Paradeplein 2 bus 1,BE-2500 Lier
Contactpersoon: Mevrouw An Lammens
Tel: +32 38000315
E-mail: an.lammens@lier.be
Internetadres(sen): www.lier.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Technisch Bureau - openbaar domein
Postadres: Paradeplein 2 bus 1,BE-2500 Lier
Contactpersoon: De heer François Schippers
Tel: +32 38000370
E-mail: francois.schippers@lier.be
Internetadres(sen): www.lier.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Bebloeming Stad Lier en Koningshooikt voor de periode 2019 - 2022 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2018/522
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77330000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Lier en Koningshooikt, 2500 Lier
II.2.4. Beschrijving
Bebloeming Stad Lier en Koningshooikt voor de periode 2019 - 2022 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-12-31
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht kan maximaal 3 keer verlengd worden voor een periode van telkens 1 jaar. De verlenging gebeurt uitdrukkelijk en niet stilzwijgend. Na de laatste verlenging zal in ieder geval geen enkele nieuwe bestelling kunnen gebeuren in uitvoering van dit contract. Indien de opdracht niet wordt verlengd kan de leverancier hiervoor geen schadevergoeding eisen. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Referenties

Eventuele minimumeisen:
1. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste 7 jaar. Uit deze referenties moet blijken dat de inschrijver heeft mbt de realisatie van gelijkaardige projecten.
Per referentie worden maximaal 2 pagina's A4 toegevoegd. Er dienen minimaal 2, maximaal 5 refernties toegevoegd te worden aan de offerte.
De contactpersonen dienen eveneens vermeld te worden en kunnen door de aanbestedende overheid gecontacteerd worden. Indien blijkt dat de ervaringen van de referenties negatief zijn, kan de aanbestedende overheid beslissen de kandidaat uit te sluiten voor het verdere verloop van de procedure.
Indien geen relevante referenties beschikbaar zijn, dient de inschrijver een grondige motivering toe te voegen waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-21 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-05-21


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05