Provincialaat Broeders Van Liefde

PC Ariadne Lede Bouwen van een A-dienst 60 bedden + 1AN + 4AD Afbraak Dymphna, wasserij en technische dienst


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincialaat Broeders van Liefde
Postadres: Stropstraat 119,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Michel Bekaert
Tel: +32 92214545
E-mail: michel.bekaert@fracarita.org
Internetadres(sen): http://www.broedersvanliefde.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327509

I.3. Communicatie

Officiële benaming: VK Studio
Postadres: Brugsesteenweg 210,BE-8800 Roeselare
Tel: +32 51262020
E-mail: marieke.d@vkgroup.be
Internetadres(sen): http://vkgroup.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PC Ariadne Lede Bouwen van een A-dienst 60 bedden + 1AN + 4AD Afbraak Dymphna, wasserij en technische dienst 
Referentienummer: Broeders van Liefde-B013577.1-P02-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
PC Ariadne Lede
Bouwen van een A-dienst 60 bedden + 1AN + 4AD
Afbraak Dymphna, wasserij en technische dienst
Perceel Los Meubilair
2.1 - Kantoormeubilair
2.2 - Bewonersmeubilair - kamers en livings
2.3 - Bedden en nachttafels
2.4 - Vestiairekasten
2.5 - Tuinmeubilair
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Perceel 2.1 - Kantoormeubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
II.2.4. Beschrijving
Perceel 2.1 - Kantoormeubilair 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-05-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Perceel 2.2 - Bewonersmeubilair - kamers en livings 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
II.2.4. Beschrijving
Perceel 2.2 - Bewonersmeubilair - Kamers en living 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-05-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Perceel 2.3 - Bedden en nachttafels 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
II.2.4. Beschrijving
Perceel 2.3 - Bedden en nachttafels 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-05-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Perceel 2.4 - Vestiairekasten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
II.2.4. Beschrijving
Perceel 2.4 - Vestiairekasten 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-05-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
Perceel 2.5 - Tuinmeubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
II.2.4. Beschrijving
Perceel 2.1 - Kantoormeubilair 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-05-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestekdocumenten


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-18 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-18
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Onder punt I.3 vindt u de link naar het aanbestedingsdossier. U zal gevraagd worden om u gegevens/mailadres. U ontvangt daarna een link waarop u het dossier kan downloaden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119, BE-9000 Gent

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119, BE-9000 Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05