Az Rivierenland Vzw

Kantoormateriaal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Rivierenland vzw
Postadres: p/a Sint-Jozefkliniek Bornem & Willebroek - Kasteelstraat 23,BE-2880 Bornem
Contactpersoon: Mevrouw Marieke Adams
Tel: +32 38901707
E-mail: Marieke.Adams@sjk.be
Internetadres(sen): www.sjk.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Kantoormateriaal 
Referentienummer: MA/2018/001
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30192000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
In het kader van het groepsaankoopplatform Taxandria, wensen de ziekenhuizen AZ Rivierenland vzw (p/a sint-Jozefkliniek Bornem & Willebroek vzw; p/a Heilige Familie vzw), AZ Turnhout, AZ Herentals, Heilige Familie Mol en St-Dimpna Geel over te gaan tot een raamcontract voor levering van kantoormateriaal: diverse kantoorbenodigdheden, kantoorpapier en toners en inktcartridges. Dit voor een periode van 4 jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1234641.84 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Diverse kantoorbenodigdheden 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Groepsaankoopplatform Taxandria, Leveradres: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Kantoorpapier 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Groepsaankoopplatform Taxandria, Leveradres: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Toners en inktcartridges 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Groepsaankoopplatform Taxandria, Leveradres: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 075-166475

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Diverse kantoorbenodigdheden

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-30

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Lyreco Belgium NV
Postadres: Rue du Fond des Fourches 20,BE-4041 Vottem
E-mail: ilse.geudens@lyreco.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Kantoorpapier

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-30

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Lyreco Belgium NV
Postadres: Rue du Fond des Fourches 20,BE-4041 Vottem
E-mail: ilse.geudens@lyreco.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Toners en inktcartridges

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-30

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Mimeos SA
Postadres: Chaussee De Louvain 431E,BE-1380 Lasne
E-mail: sven.volleman@mimeos.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - afdeling Mechelen
Keizerstraat 20, BE-2800 Mechelen
Tel: +32 15288111

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04