Wit-gele Kruis Van Vlaanderen Vzw

Vaste en mobiele telefoniediensten, mobiele datacommunicatie en WAN/internet verbindingen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Wit-Gele Kruis van Vlaanderen VZW
Postadres: Frontispiesstraat 8 bus 1.2,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Hilde Lemmens
Tel: +32 27393540
Fax: +32 27393599
E-mail: hilde.lemmens@vlaanderen.wgk.be
Internetadres(sen): www.witgelekruis.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vaste en mobiele telefoniediensten, mobiele datacommunicatie en WAN/internet verbindingen 
Referentienummer: GVDP/2018/034
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 64210000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Vaste en mobiele telefoniediensten, mobiele datacommunicatie en WAN/Internet verbindingen.
Hiervoor kiest de aanbestedende overheid voor de openbare procedure.
Deze opdracht omvat meerdere percelen zoals hieronder geduid wordt.
Percelen: de opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 "Vaste en mobiele telefoniediensten":
Plaats van dienstverlening: diverse locaties
Toelichting:
- Leveren van vaste telefoniediensten voor het voeren van gesprekken op verschillende soorten vaste lijnen (digitaal, ISDN, PRA, VOIP, SIP business trunk.)
- Leveren van mobiele telefoondiensten voor het voeren van gesprekken, versturen van SMS, gebruik van data-abonnement.
Perceel 2 "Mobiele datacommunicatiediensten - verschillende types van volume":
Plaats van dienstverlening: diverse locaties
Toelichting:
Leveren van mobiele datacommunicatiediensten voor het continu doorsturen van data va.(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
5620000.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Vaste en mobiele telefoniediensten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
- Leveren van vaste telefoniediensten voor het voeren van gesprekken op verschillende soorten vaste lijnen (digitaal, ISDN, PRA, VOIP, SIP business trunk.) - Leveren van mobiele telefoondiensten voor het voeren van gesprekken, versturen van SMS, gebruik van data-abonnement. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Mobiele datacommunicatiediensten - verschillende types van volume 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Leveren van mobiele datacommunicatiediensten voor het continu doorsturen van data van de tablets van de thuisverpleegkundigen naar het datacenter per WGK entiteit en vice versa op basis van verschillende types datavolumes. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Mobiele datacommunicatiediensten - één type van volume 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Leveren van mobiele datacommunicatiediensten voor het continu doorsturen van data van de tablets van de thuisverpleegkundigen naar het datacenter per WGK entiteit en vice versa op basis van één type datavolume. 

Lot 4

II.2.1. Benaming
WAN/Internet verbindingen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Leveren van WAN verbindingen voor verschillende doeleinden zoals omschreven in de operationele behoeften. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 127-289710

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Vaste en mobiele telefoniediensten

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-04

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: ORANGE BELGIUM SA
Postadres: Avenue Du Bourget 3,BE-1140 Evere
Tel: +32 27457111
Fax: +32 80095956
E-mail: info@mobistar.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.mobistar.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: WAN/Internet verbindingen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-04

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: PROXIMUS NV
Postadres: Koning Albert Ii-Laan 27,BE-1030 Brussel
NUTS-code: BE
Internetadres: www.belgacom.com
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04