Vrt

Aankoop Big Sensor camera's en UHD objectieven


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VRT
Postadres: Auguste Reyerslaan 52,BE-1043 Brussel
Contactpersoon: De heer Christophe Somers
Tel: +32 27415823
Fax: +32 27360765
E-mail: aankoop@vrt.be
Internetadres(sen): https://www.vrt.be/nl/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop Big Sensor camera's en UHD objectieven 
Referentienummer: TO 1827
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 32240000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Aankoop Big Sensor camera's voor studiogebruik 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Omroepcentrum
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De raamovereenkomst wordt gesloten met ingang van 01/02/2019 voor de duur van drie jaar met 1 maal een optie voor de aanbestedende overheid om ze, mits onderling akkoord, te verlengen met een periode van 1 jaar. Stilzwijgende verlengingen worden niet aanvaard. De VRT zal de begunstigden binnen de raamovereenkomst per aangetekend schrijven inlichten betreffen.(zie opdrachtdocumenten) 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Aankoop Big Sensor camera's voor EFP gebruik 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Omroepcentrum
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De raamovereenkomst wordt gesloten met ingang van 01/02/2019 voor de duur van drie jaar met 1 maal een optie voor de aanbestedende overheid om ze, mits onderling akkoord, te verlengen met een periode van 1 jaar. Stilzwijgende verlengingen worden niet aanvaard. De VRT zal de begunstigden binnen de raamovereenkomst per aangetekend schrijven inlichten betreffen.(zie opdrachtdocumenten) 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Aankoop UHD zoomobjectieven met PL vatting 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Omroepcentrum
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De raamovereenkomst wordt gesloten met ingang van 01/02/2019 voor de duur van drie jaar met 1 maal een optie voor de aanbestedende overheid om ze, mits onderling akkoord, te verlengen met een periode van 1 jaar. Stilzwijgende verlengingen worden niet aanvaard. De VRT zal de begunstigden binnen de raamovereenkomst per aangetekend schrijven inlichten betreffen.(zie opdrachtdocumenten) 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Aankoop vaste UHD objectieven met PL vatting 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Omroepcentrum
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De raamovereenkomst wordt gesloten met ingang van 01/02/2019 voor de duur van drie jaar met 1 maal een optie voor de aanbestedende overheid om ze, mits onderling akkoord, te verlengen met een periode van 1 jaar. Stilzwijgende verlengingen worden niet aanvaard. De VRT zal de begunstigden binnen de raamovereenkomst per aangetekend schrijven inlichten betreffen.(zie opdrachtdocumenten) 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. ? Een recente bankverklaring.2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is
Eventuele minimumeisen:
1. Ingevuld document
2. Minimale jaarlijkse omzet van EUR 50.000

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. Minimaal 3 refernties per jaar tijdens laatste 3 jaar


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-07 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-05-07
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-07
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: Omroepcentrum, kamer 11L5Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04