Woonhaven Antwerpen

Raamcontract voor het leveren van materialen voor sanitair en verwarming


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Woonhaven Antwerpen
Postadres: Jan Denucéstraat 23,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 32136700
Fax: +32 32136790
E-mail: aankopen@woonhaven.be
Internetadres(sen): www.woonhaven.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract voor het leveren van materialen voor sanitair en verwarming 
Referentienummer: WA/CVL/2018/OND/SAN/02
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44411000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1487603.28 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Dienst Onderhoud, Jan Denucéstraat 23 te 2020 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Het doel van deze opdracht is het aanstellen van een groothandel voor een raamcontract voor het leveren van benodigde materialen voor sanitair en verwarming. Het gaat hier om een diversiteit aan artikelen met een totaal geschat jaarafname aantal van 47.455 stuks (620 verschillende artikelen). 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 084-189361

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Raamcontract voor het leveren van materialen voor sanitair en verwarming

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-30

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: SCHRAUWEN SANITAIR & VERWARMING NV
Postadres: Toekomstlaan 43,BE-2200 Herentals
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van Staten, BE nvt

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van Staten, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04