Vzw Az Sint-lucas & Volkskliniek

2 phacotoestellen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres: Groenebriel 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Dominique Nijs
Tel: +32 92246118
E-mail: dominique.nijs@azstlucas.be
Internetadres(sen): www.azstlucas.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2 phacotoestellen 
Referentienummer: 2018-018-MIT-DN
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33162000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Medische Informatie Technologie (MIT), Groenebriel 1, (interne straat 29) te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft de levering, het in dienst stellen en onderhouden van 2 phacotoestellen voor dienst oogheelkunde, samen met de levering van toestelspecifiek verbruiksmateriaal en toebehoren. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: 2 phacotoestellen

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
e-tendering werd per vergissing niet geactiveerd bij de publicatie van deze opdracht.Bijgevolg dient deze opdracht stopgezet en opnieuw gepubliceerd te worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Opgeëistenlaan, BE-9000 Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04